Limnos
Domov Kontakt Struktura strani SLO / ENG
Čistilne naprave
Podjetje Limnos Rastlinske ?istilne naprave Storitve Limnos Rastlinske ?istilne naprave Raziskave in razvoj Limnos Rastlinske ?istilne naprave Reference Limnos Rastlinske ?istilne naprave Publikacije Limnos Rastlinske ?istilne naprave Povezave Limnos Rastlinske ?istilne naprave Video Limnos Rastlinske ?istilne naprave
Ekoremediacije degradiranih tal in sedimentov
Zaradi intenzivne industrijske dejavnosti, vojaške aktivnosti, transporta, odlaganja odpadkov in intenzivnega kmetijstva se mnogokje srečujemo z onesnaženimi zemljinami, sedimenti in izcedno vodo, ki iz teh površin pronica. Ekoremediacijske rešitve z vključevanjem fitotehnologij so pri tem ena izmed obetavnih, razvijajočih se in cenovno dostopnih metod sanacije degradiranih tal in sedimentov.

Naše storitve

 • ocena stanja
 • strokovne podlage za sanacijo
 • idejne rešitve
 • projektna dokumentacija
 • nadzor nad gradnjo
 • načrt nadzornih meritev (monitoringa) in vzdrževanja

Način delovanja

Ekoremediacijski ukrepi temeljijo na naravnih samočistilnih mehanizmih, ki vključujejo:

 • delovanje rastlin s privzemom vode (evapotranspiracija), rastlinskih hranil in različnih onesnaževal prisotnih v tleh ter vnosom kisika in različnih metabolnih produktov, ki pospešujejo mikrobno aktivnost v tleh
 • mikrobno pretvorbo različnih onesnaževal v tleh ter
 • različne fizikalne in kemijske pretvorbe in zadrževanje onesnaževal

S poznavnjem vrste onesnaženja in načinov pretvorbe onesnaževal lahko z zagotavljanjem primernih razmer za talno mikrobno floro in rast rastlin ter primernim rastnim medijem pospešimo odstranitev ali preprečimo mobilnost onesnaževal v zemljinah in vodi.

Prednosti ekoremediacije degradiranih tal in onesnaženih sedimentov

Tako kot pri ostalih ekoremediacijskih ukrepih, so tudi tu učinki večnamenski. Prednosti in najpomembnejše lastnosti predstavljajo:

 • cenovno dostopne rešitve v primerjavi z izkopom zemljin in njihovo mehansko, kemijsko in fizikalno obdelavo
 • vzpostavitev novega ekosistema in povečanje biološke raznolikosti
 • zmanjšanje vetra in erozije
 • odstranitev onesnaževal z vgradnjo v rastlinsko biomaso, mikrobiološko pretvorbo in vezavo v substrat
 • možnost izrabe nastale biomase za toplotno energijo, biogoriva, druge industrijske surovine
 • vgradnja CO2 v času rasti rastlin – prispevek k zmanjšanju toplogrednih plinov
 • možnost hitrejše sekundarne rabe revitaliziranega območja
 • sonaravni in trajnostni pristop, ki omogoča lažjo sprejemljivost degradiranih površin s strani javnosti

Kje so posegi primerni

 • očiščenje onesnaženih tal in obnova habitatov na degradiranih površinah kot posledica industrijske dejavnosti, kmetijstva, prometa, vojaških aktivnosti
 • čiščenje, dehidracija in mineralizacija onesnaženih sedimentov (morski, jezerski, rečni)
 • sušenje in kompostiranje blata grezničnih muljev
 • sanacija odlagališč odpadkovLIMNOTOP® – Sonaravna sanacija odlagališč komunalnih odpadkov

Sanacija odlagališča odpadkov s sistemom LIMNOTOP®, vključuje:
 • gosto zasaditev dreves na površini odlagališča
 • rastlinsko čistilno napravo za čiščenje izcedne vode
 • namakalni sistem za vzpostavitev zaključenega krogotoka vode v okviru odlagališča

NAŠE STORITVE

 • ocena stanja
 • strokovne podlage za sanacijo
 • idejne rešitve
 • projektna dokumentacija
 • nadzor nad gradnjo
 • načrt nadzornih meritev (monitoringa) in vzdrževanja

NAČIN DELOVANJA
Izcedna voda se očisti v rastlinski čistilni napravi in vegetativnem prekritju odlagališča.  Kombinacija vseh treh elementov pospeši razgradne procese in stabilizacijo odloženih odpadkov in s tem omogoči hitrejšo spremembo namembnosti odlagališča. Metoda je stroškovno ugodna ter krajinsko in ekosistemsko okolju dolgoročno prijazna. Načrtna izbira lesnih vrst, načina njihove zasaditve in vzdrževanja nasada omogoča visoke donose lesne biomase in s tem dodaten ekonomski izkoristek. Glede na starost, velikost in geografsko območje odlagališča se metoda kombinira z aktivno ali pasivno ekstrakcijo odlagališčnih plinov (pretvorba v toplotno, električno energijo, zažig na bakli) ali naravno mikrobno oksidacijo metana v prekrivni plasti.

PREDNOSTI sistema LIMNOTOP®

 • cenovno ugodnejša rešitve čiščenja izcedne vode na njihovem mestu nastanka v primerjavi z drugimi rešitvami
 • cenovno ugoden in okolju prijaznejši način sanacije ter zaprtja odlagališč v primerjavi z odvozom odpadkov ali uporabe umetnih izolacijskih materialov
 • odprava negativnih vplivov odlagališča na okolje (onesnaženje tal, vode, zraka)
 • odstranitev onesnaževal z vgradnjo v rastlinsko biomaso, mikrobiološko pretvorbo in vezavo v substrat
 • vgradnja CO2 v času rasti rastlin – prispevek k zmanjšanju toplogrednih plinov
 • možnost dokončne razgradnje organskega dela odpadkov s sistemom vračanja izcedne vode
 • možnost izrabe nastale lesne biomase kot kurivo
 • možnost izrabe deponijskih plinov
 • vzpostavitev novega ekosistema in povečanje biološke raznolikosti
 • možnost hitrejše sekundarne rabe revitaliziranega območja
 • sonaravni in trajnostni pristop, ki omogoča lažjo sprejemljivost degradiranih površin s strani javnosti

KJE SO POSEGI PRIMERNI

 • divja odlagališča komunalnih odpadkov
 • odlagališča komunalnih odpadkov, ki so pred zaprtjem
 • aktivna odlagališča komunalnih odpadkov s postopnim zapiranjem odlagalnih polj

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Animacija: delovanje sistema LIMNOTOP®

Limnotop
Rastlinska čistilna naprava za sistem LIMNOTOP®

Več informacij

Sonaravna sanacija odlagališč komunalnih odpadkov – LIMNOTOP® je v praksi preizkušena, inovativna in v skladu z zakonodajo dovoljena sanirna metoda.

Hitre povezave

Limnos Reference podjetja Limnos d.o.o.
Limnos Nazaj na storitve LIMNOS
Limnos Pošljite nam vprašanje
Rastlinske čistilne naprave
Čistilne naprave Čistilne naprave
Predstavitev Osnovni podatki Kontakt Zaposleni
Rastilnske čistilne naprave Vegetacijski pasovi (in filtri) Ekoremediacije - revitalizacije vodotokov Ekoremediacije stoječih voda Ekoremediacije degradiranih tal in sedimentov Ostale okoljske storitve Prijave projektov na razpise Okoljsko izobraževanje
Izvedbeni projekti Razvojno-raziskovalni projekti Izobraževanje Nagrade Patenti / Blagovne znamke Zastopanost v strateških dokumentih