Limnos
Domov Kontakt Struktura strani SLO / ENG
Čistilne naprave
Podjetje Limnos Rastlinske ?istilne naprave Storitve Limnos Rastlinske ?istilne naprave Raziskave in razvoj Limnos Rastlinske ?istilne naprave Reference Limnos Rastlinske ?istilne naprave Publikacije Limnos Rastlinske ?istilne naprave Povezave Limnos Rastlinske ?istilne naprave Video Limnos Rastlinske ?istilne naprave
Ekoremediacije stoječih voda
Upravljanje stoječih voda je potrebno prilagoditi mejam naravnega ravnovesja voda. Možnosti rabe so namreč tesno povezane s kvaliteto vode. Večnamensko rabo lahko zagotovimo le z upočasnitvijo evtrofikacije (s kontrolo bilance hranilnih snovi), s preprečevanjem zasipanja in nalaganja usedlin, kontaminacije jezer s strupenimi snovmi ter z ohranjanjem naravnega ravnovesja jezerskih in objezerskih ekosistemov.

Naše storitve

V podjetju LIMNOS načrtujemo projekte večnamenskega gospodarjenja z jezeri, akumulacijami in zadrževalniki, močvirji ipd. Načrtovanje zajema:

 • določitev ekološkega stanja
 • določitev večnamenske rabe
 • izdelava strokovnih podl og za preventivne in sanacijske ukrepe
 • izdelava idejnih rešitev
 • izdelava projektne dokumentacije
 • nadzor nad gradnjo
 • predlogi za gospodarjenje stoječih voda in ERM brežin
 • program monitoringa

Sladkovodne alge

Alge so najbolj raznolika in za vse ekosisteme zelo pomembna skupina fotosintetskih organizmov. Pestrost sladkovodnih alg v Sloveniji pogojuje veliko število različnih biotopov, kot so potoki, reke, naravna in umetna jezera, močvirja, mrtvice, slapovi ipd. Poleg biodiverzitete so alge tudi pomemben pokazatelj ekološkega stanja voda. Cvetenje alg v stoječih vodnih telesih je tako direkten pokazatelj evtrofnosti (onesnaženosti). V vodotokih pa ekološko stanje določamo preko indikatorskih vrst alg v perifitonu.

Naše storitve (sladkovodne alge)

V podjetju Limnos izvajamo:

 • vzorčevanje in določevanje alg z oceno bioindikatorske vrednosti
 • monitoring fitoplanktona v jezerih in akumulacijah
 • monitoring perifitona v tekočih vodah
 • določanje ekološkega stanja voda


Več informacij

V Sloveniji imamo nad 1270 stoječih voda, približno 210 jih ima značaj jezera. Jezera in zadrževalniki imajo velik ekološki in gospodarski pomen, zato moramo z njimi ravnati razumno.

Hitre povezave

Limnos Reference podjetja Limnos d.o.o.
Limnos Nazaj na storitve LIMNOS
Limnos Pošljite nam vprašanje
Rastlinske čistilne naprave
Čistilne naprave Čistilne naprave
Predstavitev Osnovni podatki Kontakt Zaposleni
Rastilnske čistilne naprave Vegetacijski pasovi (in filtri) Ekoremediacije - revitalizacije vodotokov Ekoremediacije stoječih voda Ekoremediacije degradiranih tal in sedimentov Ostale okoljske storitve Prijave projektov na razpise Okoljsko izobraževanje
Izvedbeni projekti Razvojno-raziskovalni projekti Izobraževanje Nagrade Patenti / Blagovne znamke Zastopanost v strateških dokumentih