Limnos
Domov Kontakt Struktura strani SLO / ENG
Čistilne naprave
Podjetje Limnos Rastlinske ?istilne naprave Storitve Limnos Rastlinske ?istilne naprave Raziskave in razvoj Limnos Rastlinske ?istilne naprave Reference Limnos Rastlinske ?istilne naprave Publikacije Limnos Rastlinske ?istilne naprave Povezave Limnos Rastlinske ?istilne naprave Video Limnos Rastlinske ?istilne naprave
Ostale okoljske storitve
Cilj našega dela v procesih celostnega upravljanja z okoljem je zato uvajanje metod za pospeševanje trajnostnega razvoja ter uporabo sonaravnih rešitev.
Naše storitve na področju ostalih posegov v okolje in načrtovanja upravljanja z okoljem

 • ocene stanj vodnih in obvodnih ekosistemov
 • ekološke in ekonomske ocene posegov v vodno okolje
 • strategije upravljanja z odpadnimi vodami v naseljih
 • ocene ekološke škode
 • občinski programi varstva okolja (OPVO)
 • okoljska poročila in presoje vplivov na okolje (PVO, CPVO)
 • načrtovanje razvoja in upravljanja varovanih območij (NATURA 2000) in degradiranih ekosistemov
 • operativni programi za odvajanje in čiščenje odpadnih voda

Strokovne ocene in poročila o vplivih na okolje

Izdelava poročila o vplivih na okolje je potrebna ob posegih v prostor, kjer postopek izdaje dovoljenja za poseg v prostor zahteva presojo o vplivih na okolje. Zaposleni v podjetju LIMNOS smo nosilci splošnih pooblastil Ministrstva za okolje in prostor za revizijo celovitih poročil o vplivih na okolje.
Poročilo, ki je podlaga za presojo o vplivih na okolje, zajema opise, ugotovitve in ocene neposrednih in posrednih vplivov posega na sledeče dejavnike:

 • človeka, favno in floro
 • tla, vodo, zrak, klimo in krajino
 • materialne dobrine, naravno in kulturno dediščino
 • interakcijo med biotskimi in abiotskimi dejavniki

Cilj priprave poročila je zagotoviti naročnikom ustrezne in točne ocene ter napovedi potencialnih vplivov posega na okolje, izdelati alternative za načrtovane posege in podati potrebne dodatne ukrepe pri izvedbi projekta.Več informacij

Z uvajanjem ekoremediacij (ERM) za obnovo in varovanje okolja v podjetju LIMNOS podpiramo širok spekter ekosistemskih storitev, ki izvajajo podporno, oskrbovalno, regulatorno in kulturno vlogo za naš obstoj.

Hitre povezave

Limnos Reference podjetja Limnos d.o.o.
Limnos Nazaj na storitve LIMNOS
Limnos Pošljite nam vprašanje
Rastlinske čistilne naprave
Čistilne naprave Čistilne naprave
Predstavitev Osnovni podatki Kontakt Zaposleni
Rastilnske čistilne naprave Vegetacijski pasovi (in filtri) Ekoremediacije - revitalizacije vodotokov Ekoremediacije stoječih voda Ekoremediacije degradiranih tal in sedimentov Ostale okoljske storitve Prijave projektov na razpise Okoljsko izobraževanje
Izvedbeni projekti Razvojno-raziskovalni projekti Izobraževanje Nagrade Patenti / Blagovne znamke Zastopanost v strateških dokumentih