Limnos
Domov Kontakt Struktura strani SLO / ENG
Čistilne naprave
Podjetje Limnos Rastlinske ?istilne naprave Storitve Limnos Rastlinske ?istilne naprave Raziskave in razvoj Limnos Rastlinske ?istilne naprave Reference Limnos Rastlinske ?istilne naprave Publikacije Limnos Rastlinske ?istilne naprave Povezave Limnos Rastlinske ?istilne naprave Video Limnos Rastlinske ?istilne naprave
Revitalizacije vodotokov
Danes je splošno sprejeto, da potrebujemo poleg aktivnih ukrepov za preprečevanje poplav (nasipi, odvodni kanali, spremembe pri gradnji in urbanističnem načrtovanju) tudi pasivne ukrepe (večnamenske zelene površine, ki so lahko v funkciji zadrževanja vode, zasaditev travnatih pasov in drevesnih nasadov, ki pospešujejo infiltracijo vode, ponovno vzpostavitev poplavnih ravnic in ter revitalizacijo vodotoka samega) ter ustrezne ukrepe v času nevarnosti (opozorila o nevarnosti poplav, načrti upravljanja v času nevarnosti, načrti reševanja).
Zaradi kanaliziranja naravnih strug, so bile uničene tri osnovne funkcije vodotokov:

 • zadrževanje vode
 • samočistilna sposobnost
 • biodiverziteta

Z ERM-revitalizacijami je možno te tri funkcije ohraniti oziroma obnoviti. Zaradi klimatskih sprememb z večjo pogostnostjo pojavljanja ekstremnih vremenskih dogodkov (nalivi, poplave, suše) je posebno pomembno zadrževanje vode tako v naravnih kot sonaravnih sistemih od izvira dolvodno.

Drug problem predstavljajo nekontrolirani odvzemi vode iz vodotokov, kot je npr. odvzem vode za hidroelektrarne in ribogojnice, kar lahko ogrozi njihov ekološki status. Za ohranjanje življenjskih pogojev v vodotoku je zato potrebno pravilno načrtovanje odvzemov vode in izvedba omilitvenih ukrepov, ki so lahko kompromis med ekologijo vodotoka in posegi v vodotok.

Naše storitve

 • ekološka ocena stanja vodotoka pred in po posegu
 • variantne rešitve ERM ukrepov
 • izdelava projektne dokumentacije
 • nadzor nad gradnjo
 • izdelava načrtov vzdrževanja
 • določitev Qes (ekološko sprejemljivega pretoka), kjer je po predpisih to potrebno

Prednosti revitalizacijskih in omilitvenih ukrepov

 • izboljšanje kvalitete vode v strugi
 • obnova vodnih in obvodnih habitatov
 • zadrževanje vode in preprečevanje poplav
 • naravna utrditev brežin in preprečevanje erozije
 • izboljšan vizualni izgled in vklapljanje v krajino
 • možnost večjih odjemov vode za človekove potrebe ob hkratnem zagotavljanju ustreznega ekološkega statusa vodotoka

Kje so ERM-revitalizacije primerne

 • pri odjemih vode iz vodotokov, izvirov, jezer in podtalnice
 • v primeru degradiranih vodotokov (betonirana struga, erodirane brežine, kanalizirana struga)
 • za uporabnike kot so hidroelektrarne, ribogojnice, pri namakanju, za vodooskrbo, za potrebe industrije

Več informacij

Revitalizacija pomeni obnovitev ekološkega ravnotežja v degradiranem vodotoku in obrežnem pasu v sonaravno stanje z ustreznimi vodno-gospodarskimi posegi. Na takšen način ciljano obnovimo zgradbo in funkcijo vodnega in obvodnega biotopa ter opredelimo ekosistemsko, krajinsko in večnamensko izrabo prostora.

Hitre povezave

Limnos Reference podjetja Limnos d.o.o.
Limnos Nazaj na storitve LIMNOS
Limnos Pošljite nam vparšanje
Rastlinske čistilne naprave
Čistilne naprave Čistilne naprave
Predstavitev Osnovni podatki Kontakt Zaposleni
Rastilnske čistilne naprave Vegetacijski pasovi (in filtri) Ekoremediacije - revitalizacije vodotokov Ekoremediacije stoječih voda Ekoremediacije degradiranih tal in sedimentov Ostale okoljske storitve Prijave projektov na razpise Okoljsko izobraževanje
Izvedbeni projekti Razvojno-raziskovalni projekti Izobraževanje Nagrade Patenti / Blagovne znamke Zastopanost v strateških dokumentih